Aan de gemeenteleden van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente van Warten, Wergea en Warstiens

Op woensdagavond 28 september is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering gehouden in de Frissel te Wergea n.a.v. de gehouden enquête en de daaropvolgende gemeenteavonden in beide gemeenten.

Beide gemeenten gaven in een korte samenvatting de uitslag van de enquête en wat er daarna op de beide gemeenteavonden is besproken.

Van beide gemeenten was de conclusie eensluidend: Op dit moment zijn de meningen en standpunten te verschillend om een fusie aan te gaan. Van beide zijden is in de SoW commissie hier wel op ingezet en veel inspanning geleverd, maar het is helaas niet gelukt.

Wel wordt door beide gemeenten de uitdrukkelijke wens geuit om vooral te blijven samenwerken waar dit mogelijk is en verbinding met elkaar te blijven houden.

Gemaakte afspraken:

  1. De vastgestelde kerkdiensten in de laatste maanden van dit jaar blijven zoals ze zijn.
  2. De beide kerkenraden beraden zich op korte termijn afzonderlijk over hoe nu verder in de eigen gemeente.
  3. De beide kerkenraden gaan samen met hun achterban nadenken over wat er wel gezamenlijk kan worden gedaan.
  4. Er worden elk jaar een aantal gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen gehouden.
  5. De Underweis blijft in ieder geval dit jaar nog gezamenlijk.
  6. De SoW commissie houdt op 5 oktober een (voorlopig) laatste vergadering.

De vergadering werd in een goede onderlinge sfeer beëindigd met het gedicht “Dromen”, dat in de volgende Underweis zal worden afgedrukt. Dit gedicht staat ook onderaan deze webpagina.

Namens de kerkenraden van de Hervormde gemeente Wartengahe en de Gereformeerde kerk van Warten, Wergea en Warstiens.    

 

gedicht min